Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OPEN AANBOD

Toepassing

 • De opleidingen worden georganiseerd door Optimazed BVBA, handelend onder de commerciële naam “TWEG”, met maatschappelijke zetel te 8755 RUISELEDE, Bruggesteenweg 13, KBO 0834.506.044 (“TWEG”).
 • De relatie tussen de Deelnemer en TWEG in het kader van de opleiding georganiseerd door TWEG, wordt enkel beheerst door deze algemene voorwaarden.

De inschrijving in een opleiding

 • De Deelnemer kan zich inschrijven voor elke opleiding in het aanbod van TWEG, zolang er nog beschikbare plaatsen zijn. Voor bepaalde opleidingen kan TWEG vragen dat de Deelnemer bewijs van voorkennis bijbrengt.
 • De inschrijving voor een opleiding gebeurt via het online registratieformulier. Zodra de Deelnemer de registratie voor een opleiding heeft voltooid en dit online aan TWEG heeft bevestigd, is de inschrijving definitief. Indien de Deelnemer binnen de 24u na inschrijving nog geen bevestigingse-mail zou ontvangen hebben, informeert de Deelnemer TWEG hiervan via het e-mailadres ann@tweg.be.

Annulering van een opleiding

 • De Deelnemer heeft geen herroepingsrecht maar heeft in volgende situaties het recht om zijn inschrijving te annuleren en dit uitsluitend a.d.h.v. een schriftelijke kennisgeving via e-mail naar ann@tweg.be.
  • Indien de annulering wordt ontvangen meer dan 30 kalenderdagen voor de datum van de opleiding waarvoor ingeschreven werd, dan is de Deelnemer een verbrekingsvergoeding van 50 % van het inschrijvingsgeld (excl. BTW) verschuldigd.
  • Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen de maand voor de datum van de opleiding, dan is de Deelnemer een verbrekingsvergoeding van 90 % van het inschrijvingsgeld (excl. BTW) verschuldigd.
  • Indien de Deelnemer minder dan 7 kalenderdagen voor de start van de opleiding annuleert, wordt er geen terugbetaling uitgevoerd, dit ongeacht de reden van annulering.
 • Indien TWEG de opleiding annuleert, om welke reden ook, dan wordt de betaalde vergoeding teruggestort. De Deelnemer heeft in dat geval geen recht op een bijkomende compensatie.

Betaling

 • Na de inschrijving via het online registratieformulier ontvangt de Deelnemer een factuur. Deze factuur is betaalbaar op de vervaldatum
 • Bij elke laattijdige of achterstallige betaling, door welke oorzaak ook, zal de Deelnemer van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, op het schuldig gebleven saldo een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan 10% per jaar, te berekenen per dag, vanaf de vervaldatum tot op de datum van integrale betaling, met een forfaitair minimum van 25,00 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met alle invorderingskosten die gemaakt worden om tot invordering van het openstaand bedrag over te gaan.

Afbeelding van de Deelnemer

Tijdens de opleiding wordt er beeldmateriaal gemaakt o.a. van de Deelnemers. Door de inschrijving en deelname aan de opleiding geeft de Deelnemer zijn akkoord dat zijn afbeelding door TWEG mag vastgelegd worden en gebruikt mag worden voor de promotie van de opleidingen.

Aansprakelijkheid van TWEG

 • De opleidingen, en de informatie die erin verstrekt wordt, zijn geen advies. De opleidingen zijn ook beperkt in tijd, waardoor er steeds keuzes gemaakt worden welke onderwerpen behandeld worden. TWEG is bijgevolg niet aansprakelijk als de opleiding niet beantwoordt aan de verwachtingen van de Deelnemer.
 • Indien de Deelnemer de rust van de opleiding verstoort, kan TWEG de Deelnemer verplichten om de opleiding te verlaten, zonder dat de Deelnemer gerechtigd is op een terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 • De aansprakelijkheid van TWEG is in ieder geval beperkt tot het bedrag betaald door de Deelnemer voor de opleiding.

Intellectuele eigendomsrechten

 • De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de opleiding, de slides, documenten, beeld- of ander materiaal (het ‘Materiaal’) dat Deelnemer ontvangt of toegang toe heeft, blijft de exclusieve eigendom van TWEG. Het is de Deelnemer niet toegestaan om het Materiaal te reproduceren of mee te delen aan het publiek.
 • Het is de Deelnemer evenmin toegestaan om tijdens de opleiding zelf beeldmateriaal vast te leggen. Indien TWEG vaststelt dat de Deelnemer deze bepaling schendt, kan TWEG de Deelnemer verplichten om onmiddellijk de opleiding te verlaten.

Vervanging

Tot 48 uur voor de start van de opleiding kan de Deelnemer aangeven aan TWEG dat hij zich laat vervangen door een derde. Deze wijziging is louter administratief van aard een geeft de Deelnemer geen recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Vormingsattest

De deelnemer ontvangt na de opleiding een vormingsattest dat bevestigt dat de Deelnemer de opleiding gevolgd heeft en succesvol heeft afgerond.

Deelbaarheid

Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, dan heeft dit nooit de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg. Partijen zullen in dat geval een nieuwe geldige bepaling overeenkomen die aanleunt bij de geest van de nietige bepaling.

Bevoegde rechtbank

Ingeval van betwisting die niet in der minne kan geregeld worden, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement waarbinnen de zetel van TWEG gevestigd is bevoegd om eventuele geschillen te beslechten. In ieder geval is enkel en alleen het Belgische recht van toepassing.